Matričný úrad - Matrika

Matričný úrad - Matrika

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

 

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY

Postup pri vybavovaní

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť  o príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak je matka dieťaťa vydatá:

Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

Ak je matka dieťaťa vdova:

 


 

SÚHLASNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV O URČENÍ OTCOVSTVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU  

Postup pri vybavovaní

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:

Ak je matka dieťaťa slobodná:

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

Ak je matka dieťaťa vdova:

Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň musia určiť osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.

 

 


 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Postup pri vybavovaní

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Slobodní

Ovdovelí

Rozvedení

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím maželstva tieto doklady:

Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť staršie ako šesť mesiacov.
Doklady majú byť overené príslušným overením (Apostille, legalizačná a superlegalizačná doložka)

Poplatky:

 


 

ZÁPIS DO ÚMRTNEJ MATRIKY

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 


ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Postup pri vybavovaní

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

Potrebujete:  

 

Upozornenie: 

 


 

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

Poplatok: 5 €

 


 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE DO 3 MESIACOV OD PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU

Postup pri vybavovaní

Potrebujete

 

 

Vybavuje:

 

Bc. Klaudia Lőricnzy Žigová

Tel. :   031 552 2093

matrikárka

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK