Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zberný dvor - zámer

 

 

Obec Veľké Blahovo

930 01 Veľké Blahovo č. 72   

 

Obec Veľké Blahoovo súlade s ust. § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto verejnosti

oznamuje,

 

            že sa začalo prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zberný dvor Obce Veľké Blahovo“. Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade vo Veľkom Blahove, na úradnej tabuli obce a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Dunajskej Strede, Odbore starostlivosti o životné prostredie. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke obce (link: www.velkeblahovo.sk) a na webovom sidle Okresného úradu v Dunajskej Strede. ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-obce-velke-blahovo)

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní odo dňa oznámenia, t.j. od 16.8.2019.

 

Dátum zvesenia: 1. 9. 2019 Zodpovedá: Správca Webu