Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zoznam nezaplatených hrobových miest

OZNÁMENIE

Obec Veľké Blahovo oznamuje, že v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Obec Veľké Blahovo v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest, ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy.

Zoznam nezaplatených hrobových miest si okrem zoznamu na internetových stránkach Obce Veľké Blahovo je k nahliadnutiu aj na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkom Blahove ako aj na vývesnej tabuli miestneho cintorína.

V prípade, že sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, bude toto hrobové miesto pre nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta zrušené!

Vyzývame teda touto cestou nájomcov hrobových miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania (t.j. nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu) hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad vo Veľkom Blahove z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

Vo Veľkom Blahove 11.10.2019

Overenie platieb všetkých hrobových miest: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/500

Príloha: Zoznam nezazmluvnených a neuhradených hrobových miest na zrušenie na cintoríne Veľké Blahovo (18.28 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu