Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obec Veľké Blahovo ako správca dane príslušná podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov eviduje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2018 presiahla u fyzickej osoby (FO) 160 eur a u právnickej osoby (PO) 1600 eur, je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu dane oprávňuje § 52 ods. 2 daňového poriadku.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov.pdf (457.31 kB)

Zodpovedá: Správca Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK