Veľké Blahovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov obce Veľké Blahovo

Obec Veľké Blahovo ako správca dane príslušná podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov eviduje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2021 presiahla u fyzickej osoby (FO) 160 eur a u právnickej osoby (PO) 1600 eur, je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu dane oprávňuje § 52 ods. 2 daňového poriadku.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov sa uskutočňuje za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu daní a poplatku na daňových dlžníkov s cieľom dosiahnuť odstránenie daňových nedoplatkov.

Podľa § 11 ods. 1 daňového poriadku sa za daňové tajomstvo nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (napr. zverejňované zoznamy daňových dlžníkov podľa § 52   daňového poriadku).

Zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom nie je v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zoznam daňových dlžníkov (465.79 kB)

Zodpovedá: Správca Webu