Menu
Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Blahovo, prijaté uznesením OZ vo Veľkom Blahove č. 11/19/95 dňa 16.12.2019 v znení neskorších doplnkov a zmien. (ďalej len „VZN“)

V zmysle uvedených právnych predpisov je daň z nehnuteľností upravená nasledovne:

SPRÁVA DANE

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

 

DAŇ Z POZEMKOV

Daňovníkom dane z pozemkov je:

 • vlastník pozemku alebo
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu; správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster") alebo
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav alebo
 • nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 • nájomca, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom; má v nájme náhradné pozemky daňovníka alebo
 • užívateľ pozemku, ak nemožno určiť daňovníka.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

PREDMET DANE

sú pozemky – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; ostatné plochy; lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy; rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky.

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, okrem stavebného pozemku.

Na účely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku sa za „stavebný pozemok“ považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov.

Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Stavebným pozemkom nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

SADZBA DANE

Určuje v súlade so zákonom správca dane všeobecne záväzným nariadením.

 

DAŇ ZO STAVIEB

Daňovníkom dane zo stavieb je:

 • vlastník stavby alebo
 • správca stavby vo vlastníctve štátu; správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri alebo
 • nájomca stavieb spravovaných Slovenským pozemkovým fondom alebo
 • užívateľ stavby, ak nemožno určiť daňovníka.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

PREDMET DANE

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu; stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže; stavby hromadných garáží; stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

ZÁKLAD DANE

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.

 

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vznik: Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 Napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely...

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Zánik: Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Napríklad na základe:

 • povolením vkladu zániku vlastníckeho práva do katastra na základe kúpno – predajnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 •  zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúranie resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva
 • zrušenie predajných stánkov na pozemku,
 • právoplatným rozhodnutím o kolaudácii stavby...

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

 

TERMÍNY NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania. Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane správca dane určí daň podľa pomôcok.

TLAČIVÁ NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725.

Tlačivo si môže daňovník stiahnuť TU alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu vo Veľkom Blahove.

POSTUP PRI VYPLNENÍ PRIZNANIA

Poučenie na vyplnenie priznania si môže daňovník stiahnuť TU  alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu vo Veľkom Blahove.

SPLATNOSŤ DANE

Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

DAŇ ZA PSA

 ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANE ZA PSA

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Blahovo, prijaté uznesením OZ vo Veľkom Blahove č. 11/19/95 dňa 16.12.2019 v znení neskorších doplnkov a zmien.

V zmysle uvedených právnych predpisov je daň za psa upravená nasledovne:

SPRÁVA DANE

Správu dane za psa vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný.

PREDMET DANE

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:

 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 ZÁKLAD DANE

Základom dane je počet psov.

SADZBA DANE

Sadzbu dane určí obec všeobecne záväzným nariadením, a to za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (nadobudnutie veku 6 mesiacov psa, kúpa, osvojenie psa staršieho ako 6 mesiacov, a pod.)

Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (úhyn, utratenie, strata, darovanie, odcudzenie, a pod.).

TERMÍNY NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:

 • pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

TLAČIVÁ NA PODANIE PRIZNANIA

Priznanie sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725.

Tlačivo si môže daňovník stiahnuť TU  alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu vo Veľkom Blahove.

POSTUP PRI VYPLNENÍ PRIZNANIA

Poučenie na vyplnenie priznania si môže daňovník stiahnuť  TU, alebo si ho môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu vo Veľkom Blahove.

SPLATNOSŤ DANE

Daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(Rozhodnutie je právoplatné, ak uplynula lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 30-dňová lehota odo dňa doručenia rozhodnutia.)

 

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

ZÁKONNÁ ÚPRAVA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Poplatok za komunálne odpady (ďalej len poplatok) upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Blahovo, prijaté uznesením OZ vo Veľkom Blahove č. 11/19/95 dňa 16.12.2019  v znení neskorších doplnkov a zmien.

V zmysle uvedených právnych predpisov je poplatok upravený nasledovne:

SPRÁVU POPLATKU

Správu poplatku vykonáva miestne príslušná obec.

 SADZBA POPLATKU

Sadzba poplatku je určená obcou vo všeobecne záväzným nariadením.

 

VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci. Poplatková povinnosť zaniká dňom, keď vyššie uvedené skutočnosti viazané na poplatníka na území obce Veľké Blahovo zaniknú (odsťahovanie, úmrtie, ukončenie podnikania).

SPLATNOSŤ POPLATKU

Poplatok za komunálne odpady je splatný podľa splátkového kalendára, uvedenom v rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, ak uplynula lehota na podanie odvolania, t.j. 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Vybavuje: Anikó Mezeiová

Telefón: 031/ 552 20 93 

E-mail: dane@velkeblahovo.sk

 

 

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.6.2024, 4:37:07

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 20 °C
piatok 21. 6. oblačno 31/20 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C
nedeľa 23. 6. jasná obloha 27/16 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
 • 1586 obyvatel
 • 1813 ha
 • kostol z roku 1761
 • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce