Menu
Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Evidencia obyvateľov

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt, alebo zamestnanie. Za členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt aj jeden z členov tejto rodiny, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady       

 • platný občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • originál dokladu o vlastníctve budovy, alebo jej časti vydaný správou katastra 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt podpísaním pred pracovníkom ohlasovne, alebo s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a jej časti
 • potvrdenie sa nevyžaduje ak ide o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 5€ na požiadanie občana.

  

Narodenie dieťaťa

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. 

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni zákonným zástupcom. Zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa vydaný MV SR – Osobitnou matrikou Bratislava.

 

Odhlásenie  trvalého pobytu

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási spôsobom, že občan sa prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká predošlý pobyt. Ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

Poplatky

 • bez poplatku

  

Skončenie TP, vysťahovanie do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte: v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí, ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

 

Zrušenie trvalého pobytu

 

Potrebné doklady a dokumenty

 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu, alebo budove žiadne užívacie právo aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou  katastra, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi, alebo spoluvlastníkovi budovy, alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka.

 

Prechodný pobyt
 

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • originál dokladu o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy, alebo jej časti vydaný správou katastra 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti
 • potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide :
  • o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
  •  o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania  nehnuteľnosti
  • o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • vlastník prípadne všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Ukončenie prechodného pobytu

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť ak mu bolo vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol občan prihlásený, ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. 

Poplatky

 • bez poplatku

 

Zrušenie prechodného pobytu

Potrebné doklady 

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia prechodný pobyt nemá k predmetnému bytu, alebo budove žiadne užívacie právo, aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou  katastra, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní. Návrh na zrušenie prechodného pobytu nemožno podať voči vlastníkovi, alebo spoluvlastníkovi budovy, alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, alebo spoluvlastníka. 

Poplatky

 • bez poplatku

 

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte

 

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz 

Poplatky

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v prípade ak občan potrebuje potvrdenie o trvalom pobyte vo výške 5 €

 

Vybavuje: Anikó Mezeiová

Telefón: 031/ 552 20 93 

E-mail: dane@velkeblahovo.sk

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 16.6.2024, 11:22:12

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
mierny dážď 25 °C 15 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 27/15 °C
utorok 18. 6. jasná obloha 30/17 °C
streda 19. 6. oblačno 26/19 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
 • 1586 obyvatel
 • 1813 ha
 • kostol z roku 1761
 • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce