Menu
Obec Veľké Blahovo
Nagyabony község
Obec Veľké Blahovo

Matričný úrad - Matrika

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matrika je verejná listina. Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec.

Vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci upravuje zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Postup pri vybavovaní

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.

Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Slobodní

 • vlastné rodné listy
 • platné občianske preukazy

Ovdovelí

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
 • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

Rozvedení

 • všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte:
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím maželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť staršie ako šesť mesiacov.
Doklady majú byť overené príslušným overením (Apostille, legalizačná a superlegalizačná doložka)

Poplatky:

 • Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  na inom než príslušnom matričnom úrade
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  štátnymi občanmi Slovenskej republiky 
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom na inom než príslušnom matričnom úrade
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo určenej doby 
 • Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky  mimo úradne určenej miestnosti  
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

SÚHLASNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV O URČENÍ OTCOVSTVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU  

Postup pri vybavovaní

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebujete:

 • potrebná je prítomnosť obidvoch rodičov

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € v hotovosti)
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list z predchádzajúceho manželstva
 • ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Ak je matka dieťaťa vdova:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Rodičia sa musia dohodnúť na priezvisku dieťaťa - mužský, aj ženský tvar a zároveň musia určiť osobné meno pre dieťa mužského pohlavia, aj ženského pohlavia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY

Postup pri vybavovaní

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť  o príspevok pri narodení dieťaťa.

Ak je matka dieťaťa vydatá:

Na matričný úrad sa musí dostaviť osobne manžel matky a predloží:

 • platné občianske preukazy obidvoch rodičov
 • sobášny list

Ak je matka dieťaťa slobodná:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 €  v hotovosti)
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

 

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • právoplatný rozsudok o rozvode ( ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad)
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list z predchádzajúceho manželstva
 • ak matka dieťaťa po rozvode prijala predchádzajúce priezvisko, potvrdenie o tom
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia  a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

Ak je matka dieťaťa vdova:

 • čestné prehlásenie o rodinnom stave a trvalom pobyte matky s osvedčeným podpisom (osvedčenie podpisu 2 € , v hotovosti)
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením, na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list

  ZÁPIS DO ÚMRTNEJ MATRIKY

Vybavovateľ pohrebu si prinesie so sebou aj svoj občiansky preukaz, na základe ktorého mu matričný úrad vystaví všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, ako i vykoná potrebné administratívne úkony týkajúce sa nebohého.

V prípade, ak ide o štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Osobe, ktorá vybavuje pohreb vystaví matričný úrad jeden originál úmrtného listu bez poplatku a doklad pre príslušný úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb. Vystavenie úmrtného listu a všetkých potrebných dokladov na vybavenie pohrebu je možné vybaviť výhradne na matričnom úrade, na území ktorého nastalo úmrtie.

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
 •  občiansky preukaz zosnulého
 • matričný doklad zosnulého (rodný list, sobášny list)
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

 


ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Postup pri vybavovaní

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

Potrebujete:  

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť osoby s overeným splnomocnením
 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list

 

Upozornenie: 

 • doklady musia byť osvedčené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom na území SR

 


 

VYDANIE DUPLIKÁTU MATRIČNÉHO DOKLADU

Postup pri vybavovaní

Potrebujete: 

 • potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka príp. splnomocnenie
 • platný občiansky preukaz vybavujúceho

 

 

 


 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE DO 3 MESIACOV OD PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU

Postup pri vybavovaní

Potrebujete

 • potrebná je Vaša osobná účasť
 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

 

 

 

 

Vybavuje : Bc. Klaudia Lőricnzy Žigová

Tel. :   031 552 2093

matrikárka

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.7.2024, 5:11:47

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 23 °C
streda 17. 7. takmer jasno 34/22 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 34/19 °C
piatok 19. 7. takmer jasno 33/20 °C

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Veľké Blahovo č. 72
930 01 Veľké Blahovo

Telefón:  031 552 20 93
E-mail:
 • 1586 obyvatel
 • 1813 ha
 • kostol z roku 1761
 • 1162 prvá písomná zmienka

Partneri obce